V našom saleziánskom stredisku počas tohto školského roka prebieha formačný projekt “Chceme o tom hovoriť!”  Je to vzdelávanie pre tých, ktorí chcú v súlade s Kódexom výchovného správania v saleziánskych dielach hľadať odpovede na výzvy výchovy v oblasti ochrany detí a mladých pred negatívnymi javmi spoločnosti.

Tri stretnutia na jeseň začali s témou prevencie vo výchove s lektorom Andrejom Rajským, vysokoškolským profesorom a aktívnym saleziánskym spolupracovníkom. Ďalšie dve stretnutia sa venovali vzdelávaniu o tom, ako s deťmi a mladými hovoriť o citlivých témach sexuality. O svoje skúsenosti sa prišiel podeliť psychológ Róbert Braciník, riaditeľ občianskeho združenia Náruč, ktorý v moderovanej debate objasnil, ako chrániť deti pred obťažovaním a sexuálnym násilím. Pani Lívia Halmkan z občianskeho združenia Tlakový hrniec sa venovala téme pornografie. Povzbudila prítomných rodičov a účastníkov prednášky k tomu, aby boli prvými dospelými, ktorí budú mladým ľuďom hovoriť o kráse sexuality. 

Účasť rodičov a vychovávateľov na stretnutiach ukazuje, že v našom stredisku nám záleží na dobrej výchove mladých aj formou vzdelávania sa, hoci aj v náročnejších témach. Tieto formačné stretnutia pre rodičov a vychovávateľov budú pokračovať aj po novom roku s ďalšími novými témami z oblastí on-line sveta médií a predchádzania sociálno patologických javov