– NA AKTUALIZÁCII SA PRACUJE –

Saleziánske oratórium je strediskom pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Plní výchovno – vzdelávaciu, preventívnu a rekreačnú funkciu. Zriaďovateľom sú Saleziáni dona Bosca (rehoľná spoločnosť, patriaca do Katolíckej cirkvi) a DOMKA, Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina.
Oratórium ponúka možnosť skupinových stretnutí („stretká“), krúžky, príležitostné akcie a možnosť spontánneho využitia jeho priestorov, športového náradia a služieb v stanovenom čase. Je prednostne určené pre deti a mládež od 7 do 30 rokov bez ohľadu na svetonázor či vierovyznanie. Stačí, ak sú ochotní dodržiavať pravidlá, uvedené nižšie.
Príslušnosť k Združeniu saleziánskej mládeže (DOMKA) je vyjadrená členským preukazom, ktorý oprávňuje na vstup a využívanie oratória. Platí jeden kalendárny rok. Poplatok za preukaz (členské) je 1€/rok. Členovia DOMKY sú zvýhodňovaní pri akciách, organizovaných strediskom.

V oratóriu platia tieto pravidlá:
1. Každý návštevník má dodržiavať pravidlá slušného správania (rešpektovať dôstojnosť každého človeka, nepoužívať vulgárne výrazy, neubližovať iným ani sebe, prejavovať primeranú úctu dospelým a starším osobám, nevystupovať voči mladším z pozície sily…).
2. Návštevníci oratória sú povinní mať pri sebe platný členský preukaz.
3. Za požičané veci zodpovedá ten, kto si ich požičal. Ich prípadné poškodenie alebo stratu nahradí podľa stupňa zavinenia a výšky spôsobenej škody. Posúdi to zodpovedný.
4. Treba rešpektovať pokyny saleziánov a nimi poverených animátorov.
5. Oratórium je otvorené podľa harmonogramu. Zmeny v programe sú vždy ohlásené dopredu.
6. Na celom území oratória (vrátane ihrísk) platí zákaz fajčenia.
7. Do oratória sa nesmie nosiť alkohol, drogy a nebezpečné predmety (zbrane, výbušniny…), ani vstupovať pod vplyvom alkoholu či drog.
8. Do oratória sa nesmú vodiť psy.
9. Vo všetkých priestoroch oratória treba udržovať poriadok.
10. Opakované porušovanie pravidiel môže viesť k vylúčeniu z oratória.