-NA AKTUALIZÁCII SA PRACUJE-

Domka – Združenie saleziánskej mládeže je mimovládna organizácia, ktorá pôsobí v neziskovom sektore vyše 26 rokov (vznik v roku 1991, do roku 1999 pod menom “DOM”), a ktorej práca je založená na dobrovoľníckych aktivitách. Počet jej členov v roku 2017 dosiahol výšku 7 500 detí a mladých ľudí, ktorí pôsobia v 9 krajoch, v 34 okresoch Slovenska. Domka má svoje zastúpenie v 30 strediskách (nižších organizačných zložkách) v rámci Slovenska, čím dosiahla aj status jednej z najväčších detských a mládežníckych organizácií. Vyše 20 rokov je členom Rady mládeže Slovenska (RMS). Svojimi aktivitami však Domka prekračuje aj hranice Slovenska, keďže spolu s ďalšími jedenástimi krajinami Európy tvorí sieť Don Bosco Youth Net (DBYN), ktorá je nadnárodnou organizáciou.

Členmi Domky sú predovšetkým deti a mládež od 6 do 30 rokov, pričom prioritnou a cieľovou skupinou je dospievajúca a adolescentná mládež vo veku od 13 do 18 rokov. Z tejto skupiny sa najviac upriamuje pozornosť na tých zo sociálne slabšieho, znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Keďže táto skupina je najviac ohrozená, Domka sa snaží svojim pôsobením a aktivitami prostredníctvom preventívneho systému pôsobiť proti takýmto nežiaducim spoločenským javom (delikvencia, drogová činnosť, alkoholizmus, rôzne druhy toxikománie, atď.).

Domka veľmi úzko spolupracuje so Saleziánmi don Bosca (SDB) a Saleziánmi spolupracovníkmi (ASC). Saleziáni sú katolícka rehoľa, ktorej poslaním je pracovať pre mladých a vychovávať z nich čestných občanov a dobrých kresťanov. Svojou otvorenosťou a ochotou nám umožňujú pracovať s mladými v ich priestoroch a s ich pomocou. Saleziáni spolupracovníci sú laická zložka saleziánskej rodiny a rovnako ako Saleziáni sú veľkou pomocou pri šírení dobra v rámci Domky.

Organizácia sa venuje mimoškolským a voľnočasovým aktivitám. Podstatnú časť činnosti tvoria pravidelné stretnutia mládežníckych skupín, ktoré sa konajú spravidla raz týždenne a ponúkajú mladým ľuďom možnosť trávenia voľného času v rovesníckych skupinách pod vedením animátora – vedúceho skupiny a tak spoločne napredovať v riešení otázok, ktoré sú aktuálne pre ich vekovú skupinu.

Keďže veľmi dobrou prevenciou proti delikvencii je správne a aktívne využitie voľného času, Domka prináša široké spektrum aktivít od rôznych športových podujatí, cez aktivity pobytového charakteru až po vzdelávacie a školiace projekty.

DOMKA v Žiline

Jedným z najväčších stredísk s vlastnou právnou subjektivitou je stredisko v Žiline. Stredisko Domky v Žiline vzniklo 15.4.1998 a právnu subjektivitu získalo 6. 8.1999. Posledné roky máme približne 400 členov, z ktorých mnohí sa dobrovoľne venujú deťom ako animátori alebo dobrovoľníci.

Počas rokov pôsobenia v žilinskom regióne v spolupráci so žilinskou komunitou Saleziánov don Bosca a saleziánmi spolupracovníkmi uskutočnila veľa hodnotných projektov. Centrum pôsobenia je v oratóriu v žilinskom saleziánskom dome. Našou hlavnou náplňou je vedenie pravidelnej činnosti: stretiek spoločenstiev, krúžkov, záujmových klubov v rôznych smeroch – športových, divadelných, hudobných, umeleckých  atď.

Súčasťou pravidelnej činnosti, je aj duchovná formácia animátorov formou mesačných duchovných obnov a ročných duchovných cvičení.

Okrem pravidelnej činnosti organizujeme veľa podujatí otvorených pre širšiu verejnosť: tábory, turnaje, koncerty, divadelnú Don Bosco show, každoročne celoslovenský hokejbalový turnaj, adventné dielne, výlety a iné.

Domka v Žiline je členskou organizáciou Rady mládeže Žilinského kraja. Spolupracujeme aj s inými organizáciami. Pri organizovaní väčších podujatí spolupracujeme so Strednou odbornou školou sv. Jozefa robotníka. Tiež úzko spolupracujeme s Gymnáziom svätého Františka a to najmä v divadelnej oblasti. Pre školy organizujeme duchovné obnovy a to najmä pre CZŠ R. Zaymusa, Spojenú školu Kráľovnej pokoja, ZŠ Jarná 20 a CZŠ Dobrého Pastiera.

Medzi sociálne aktivity treba spomenúť viacero detí zo špeciálnej školy, ktorí k nám prichádzajú. Pomáhame im nielen tráviť zmysluplne voľný čas, ale aj doučovaním školských predmetov a trpezlivým prehlbovaním základných návykov slušného správania. Naše stredisko navštevuje aj viacero detí s poruchami správania, ktorí prešli diagnostickým centrom alebo majú zníženú známku zo správania. Týmto mladým delikventom pomáhame v resocializácii a hľadaní normálnych kamarátov. Máme aj mnoho detí, ktoré prepadli alebo prepadajú z viacerých predmetov. Aj im sa snažíme pomôcť objaviť zmysel pravidelnej prípravy do školy, eliminovať „blicovanie zo školy“, a samozrejme, ponúkame doučovanie od mladých animátorov.